EnglishРусский
 • ТОЕ
 • Теорія електричних та магнітних кіл
 • Теорія електричних сигналів і кіл
 • Загальна електротехніка
 • Основи електротехніки і електроніки
 • Основи теорії електрорадіокіл
 • Теорія електричних та електронних кіл
 • Основи метрології та електричних вимірювань
 • Основи метрології та електровимірювальна техніка
 • Основи метрології та техніка електровимірювань
 • ІВС в електромеханіці
 • Спеціальні розділи ІВС
 • КВС в електроенергетиці
 • КВС в екології
 • Промислова електроніка
 • Перетворювальна техніка
 • Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів
 • Електричні та конструкційні матеріали


 •     На кафедрі теоретичної електротехніки та електричних вимірювань викладаються понад 10 дисциплін для більш як 15 спеціальностей університету.
      Серед них: "Теоретичні основи електротехніки", "Основи перетворювальної техніки", "Промислова електроніка", "Основи метрології та електричних вимірювань", "Основи метрології та електровимірювальна техніка", "Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці", "Методи вимірювання параметрів навколишнього середовища", "Контрольно-вимірювальні системи в екології", "Основи теорії електрорадіокіл (І та ІІ частини)".

  Теоретичні основи електротехніки
      Курс ТОЕ займає основне місце серед загальнотехнічних дисциплін, що визначають теоретичний рівень професійної підготовки бакалаврів-електроенергетиків.
      Предмет вивчення курсу складають електромагнитні явища та їх прикладне застосування для виробництва , передачі та розподілу електроенергії, як універсального посередника між джерелами та споживачами енергії.
      Курс ТОЕ, як базовий, має забезпечити комплексну підготовку майбутнього спеціаліста- професійну підготовку, розвиток творчих здібностей, вміння формулювати та розв`язувати на високому науковому рівні проблеми спеціальності, що вивчається, вміння творчо застосовувати та самостійно підвищувати свої знання.Ця мета досягається за рахунок фундаменталізації освіти, підвищення творчої активності та самостійної роботи студентів, широкого застосування обчислювальної техніки.
      Основна задача курсу ТОЕ складається з вивчення однієї з форм матерії - електромагнитного поля та його проявлення в різних пристроях техніки, засвоєні сучасних методів моделювання електромагнітних процесів, методів аналізу, синтезу та розрахунків електричних кіл, електричних та магнітних полів, знання яких потрібні для розуміння та успішного роз`язування проблем майбутньої спеціальності.
      Вивчення теоретичних основ електротехніки повинно сприяти набуттю розвинутого світогляду про методи застосування теорії електромагнітних явищ та методології курсу ТОЕ в спеціальних дисциплінах.
      При викладанні курсу ТОЕ передбачається знання студентами курсу фізики, особливо таких розділів, як електрика, магнетизм, а також таких розділів вищої математики , як теорія матриць, диференційні рівняння, та методи їх розв`язку, включаючи числові, теорію функцій комплексної змінної, перетворення Фур`є та Лапласа, рівняння в часткових похідних, теорії поля. Саме тому вивчення курсу ТОЕ необхідно починати з 1V триместру.
      Зміст курсу ТОЕ відповідно з послідовністю вивчення можливо умовно розкласти на слідуючі частини:
      - Перша - містить узагальнення понять та законів з області електромагнітних явищ на підставі знань, отриманиз з курсу фізики, і розвиток формуліровок, визначень, основних понять та законів теорії електричних та магнітних кіл, що відносяться до всіх розділів курсу. Туту формулюються основні фізичні поняття курсу ТОЕ, що має велике значення для математичної формуліровки задач, що розв`язуються методами, які викладаються в слідуючих розділах курсу.
      - Друга частина курсу розглядає питання аналізу та синтезу електричних кіл, як в усталених , так і в переходних режимах.
      - Третя - заключна частина має вирішаюче значення в загальній електротехнічній підготовці спеціаліста, так як на підставі вивчення найбільш простої математичної моделі просторово-часових процесів студент засвоює головні особливості та методи роз`язку рівнянь математичної фізики.
      Важливою складовою процесу вивчення курсу є самостійна робота, що контролюється та проводиться в спеціальні години. Самостійна робота передбачає не тільки вивчення теоретичних питань, але й виконання обов`язкових (не менш 2-3х на семестр) розрахунково-графічних робіт достатньої складності, орієнтованих на використання обчислювальної техніки та оптимально наближених до реальних задач майбутньої спеціальності.

  Теорія електричних та магнітних кіл
      Курс ТЕ та МК є загальнотехнічною дисципліною, зорієнтованою на підготовку спеціалістів визначеного профілю, яка займає важливе місце у формуванні теоретичних та практичних знань з електротехніки бакалаврів-інженерів-магістрів.
      Метою дисципліни є засвоєння майбутніми спеціалістами основних законів електротехніки, властивостей елементів електричних та магнітних кіл за умови протікання через них струмів та магнітних потоків різної форми, методів розрахунку лінійних та нелінійних кіл в усталених та перехідних режимах, а також вивчення основних положень теорії електромагнітного поля.
      Важливим завданням дисципліни є сприяння розвитку творчих здібностей студентів, їх уміння реалізувати свої знання при виконанні практичних завдань, а також при підготовці і виконанні експериментів в лабораторних роботах.
      Головним завданням курсу є створення у студентів інформаційної бази, яка дозволяла б їм раціонально обирати метод розрахунку електричного або магнітного кола в залежності від його структури та умов задачі, раціоналізувати обраний метод з застосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки, а також оцінювати результати розрахунку.

  Теорія електричних сигналів і кіл
      Метою дисципліни є ознайомлення майбутніх спеціалістів-метрологів з основними положеннями загальної теорії електричних сигналів і з основними методами аналізу електричних кіл та електронних пристроїв. Важливим за-вданням дисципліни є розвиток творчих здібностей студентів, їх уміння реалі-зувати свої знання при розв'язуванні задач під час проведення практичних за-нять та при виконанні лабораторних робіт.
      Дисципліна базується на вивчених раніше студентами таких дисциплінах:"Фізика", "Вища математика", "Загальна електротехніка".
      Дана дисципліна забезпечує такі дисципліни: "Основи метрології та вимірювальної техніки", "Аналогові та цифрові вимірювальні прилади", "Основи електроніки", "Електротехнічні та конструкційні матеріали".
      Характерною особливістю вивчення дисципліни є самостійна робота студентів, результати якої контролюються викладачем. Розділи описового характеру винесені на самостійне опрацювання. Значною частиною самостійної роботи студентів є підготовка до практичних занять та виконання лабораторних робіт.
  Загальна електротехніка
      Метою дисципліни є ознайомлення майбутніх спеціалістів-метрологів з основними законами електротехніки, аналізом та методами розрахунку елект-ричних кіл і таких електричних пристроїв, як трансформатори та електричні машини. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібностей сту-дентів, їх уміння реалізувати свої знання при виконанні розрахунків на практи-чних заняттях та підготовці і виконанні експериментів в лабораторних роботах.
      Дисципліна базується на вивчених раніше студентами таких дисциплінах: "Фізика", особливо таких її розділів, як електрика і магнетизм та механіка; "Вища математика", особливо таких її розділів, як розв'язування системи алге-браїчних рівнянь, похідна та інтеграл, диференціальні рівняння, теорія компле-ксної змінної, елементи векторної алгебри і деяких інших.
      Дана дисципліна забезпечує такі дисципліни: "Теорія електричних сигналів та кіл", "Основи електроніки", "Електротехнічні та конструкційні матеріали","Основи метрології та вимірювальної техніки", "Аналогові та цифрові вимірювальні прилади".
      Суттєвою складовою частиною у вивченні дисципліни є самостійна робота студентів, результати якої контролюються викладачем.

  Основи електротехніки і електроніки
      Метою дисципліни є створення у студентів інформаційної бази, яка до-зволяла б їм раціонально обирати метод розрахунку електричного кола в зале-жності від його структури і умов задачі, раціоналізувати обраний метод із за-стосуванням сучасних засобів обчислювальної техніки, а також оцінювати ре-зультати розрахунку.
      Дисципліна повинна забезпечити уміння оцінювати техніко-економічну ефективність застосування електронних пристроїв, формулювати завдання на розробку електронної апаратури та оцінювати сумісність електронної апарату-ри з іншими пристроями.
      Дисципліна ОЕіЕ повинна забезпечити необхідний об'єм знань, який до-зволив би студентам вільно орієнтуватись в методах розрахунку електричних кіл, в яких протікає різний за формою струм, а також розрізняти типи електро-нних приладів та знати їх властивості.
      Засвоївши дисципліну, студенти повинні знати принципи дії генеруючих та підсилюючих пристроїв, а також пристроїв перетворювальної техніки.
      Ця мета досягається шляхом активізації та підвищення ступеня самостій-ної роботи студентів, використання в навчальному процесі засобів обчислюва-льної техніки та елементів дослідження реальних пристроїв та схем.
      Головним завданням дисципліни є вивчення методів аналізу усталених та перехідних процесів в лінійних та нелінійних електричних колах у випадку збуджень різної форми, а також принципу дії різних типів електронних та на-півпровідникових приладів та підсилювальних і генеруючих пристроїв, в яких використовуються ці прилади.
      Вивчення ОЕіЕ повинно забезпечити міцну теоретичну та практичну базу для опанування спеціальних дисциплін, що повинно відображатись у розумінні реакції кола на те чи інше збудження, умінні ескізного розрахунку параметрів елементів кола або його певної частини, а також проектування електронних пристроїв та схем.

  Основи теорії електрорадіокіл
      Метою дисципліни, яка займає важливе місце серед загальнотехнічних дисциплін, що визначають теоретичний рівень професіональної підготовки ба-калаврів, інженерів та магістрів оптоелектронної техніки, є ознайомлення їх з основними законами електротехніки, аналізом та методами розрахунку елект-рорадіокіл в усталеному та перехідному режимах, з основами теорії електрич-них сигналів і принципами їх перетворень. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібностей студентів, їх уміння реалізувати свої знання при виконанні розрахунків на практичних заняттях та підготовці і виконанні експе-риментів в лабораторних роботах.
      Дисципліна базується на вивчених раніше студентами таких дисциплі-нах: "Фізика", особливо на таких її розділах, як електрика і магнетизм, "Вища математика", особливо на таких її розділах, як розв'язування системи алгебраї-чних рівнянь, похідна та інтеграл, диференціальні рівняння і методи їх розв'язування, теорія матриць, теорія функції комплексної змінної, перетво-рення Фур'є і Лапласа, елементи векторної алгебри і деяких інших.
      Дана дисципліна забезпечує такі дисципліни: "Електродинаміка та роз-повсюдження хвиль оптичного діапазону", "Аналогові електронні прилади", "Цифрові пристрої і мікропроцесори", "Оптоелектронна схемотехніка", "Сис-темотехніка оптоелектронних та лазерних систем".

  Теорія електричних та електронних кіл
      Дисципліна "Теорія електричних та електронних кіл" (ТЕЕК) займає про-відне місце серед загальнотехнічних дисциплін, які визначають теоретичний рі-вень професійної підготовки бакалаврів, інженерів та магістрів електронної техніки. ЇЇ метою є ознайомлення майбутніх спеціалістів з основними положен-нями теорії електричних та електронних кіл. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібностей студентів, їх уміння реалізувати свої знання при розв'язуванні задач під час проведення практичних занять та при виконанні ла-бораторних робіт.
      Основна задача засвоєння дисципліни ТЕЕК полягає у вивченні електро-магнітних явищ в електронних та електричних колах і засвоєнні сучасних мето-дів аналізу і розрахунку кіл, знання яких необхідні для розуміння і успішного вирішення проблем підготовки майбутнього спеціаліста.
      При вивченні дисципліни вважається, що студенти володіють матеріалом з фізики і особливо таких її розділів як електрика та магнетизм, а також таких розділів вищої математики як векторна і матрична алгебра, диференціальні рів-няння, теорія функції комплексної змінної, перетворення Лапласа і Фур'є, рів-няння в частинних похідних.

  Основи метрології та електричних вимірювань
      Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів-енергетиків за-гального підходу до процесу вимірювання фізичних величин, формування умінь до вибору методів та засобів вимірювань. Важливим завданням дисцип-ліни є розвиток творчих здібностей у студентів, здатності реалізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оцінюванні похибок вимірювань.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретична електротехніка", "Електроніка та мікросхемотехніка".
      Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  Основи метрології та електровимірювальна техніка
      Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів-енергетиків за-гального підходу до процесу вимірювання фізичних величин, формування умінь до вибору методів та засобів вимірювань. Важливим завданням дисцип-ліни є розвиток творчих здібностей у студентів, здатності реалізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оцінюванні похибок вимірювань.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретична електротехніка", "Електроніка та мікросхемотехніка".
      Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  Основи метрології та техніка електровимірювань
      Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів-енергетиків за-гального підходу до процесу вимірювання фізичних величин, формування умінь до вибору методів та засобів вимірювань. Важливим завданням дисцип-ліни є розвиток творчих здібностей у студентів, здатності реалізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оцінюванні похибок вимірювань.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретична електротехніка", "Електроніка та мікросхемотехніка".
      Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  Інформаційно-вимірювальні системи в електромеханіці
      Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів електромеха-ніків загального підходу до побудови інформаційно-вимірювальних систем (ІВС), формування умінь до вибору методів та засобів вимірювань. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібностей у студентів, здатності ре-алізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оцінюванні похибок вимірювань та нормуванні похибок засобів вимірювань.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретична електротехніка", "Електроніка та мікросхемотехніка", "Основи метрології і електричних вимірювань".
      Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  Спеціальні розділи ІВС
      Метою дисципліни є формування у майбутніх магістрів медицинського приладобудування загального підходу до побудови та використання інформа-ційно-вимірювальних систем (ІВС), формування умінь до вибору методів та за-собів вимірювань. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібно-стей у магістрів, здатності реалізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оцінюванні похибок вимірювань та нормуванні похибок засобів вимірювань.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретична електротехніка", "Електроніка та мікросхемотехніка", "Основи метрології і електричних вимірювань".
      Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  Контрольно-вимірювальні системи в екології
      Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів з екології та охорони навколишнього середовища загального підходу до побудови контро-льно-вимірювальних систем (КВС), формування умінь до вибору методів та за-собів вимірювань. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібно-стей у студентів, здатності реалізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оцінюванні похибок вимірювань та нормуванні похибок вимірювальних каналів КВС.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретична електротехніка", "Електроніка та мікросхемотехніка", "Основи метрології і електричних вимірювань", "Хімія", "Основи загальної екології", "Загальна гідрологія".
      Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  КВС в електроенергетиці
      Метою дисципліни є формування у майбутніх спеціалістів енергетиків за-гального підходу до побудови контрольно-вимірювальних систем (КВС), фор-мування умінь до вибору методів та засобів вимірювань. Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібностей у студентів, здатності реалізувати свої знання при підготовці і виконанні вимірювального експерименту, оціню-ванні похибок вимірювань та нормуванні похибок засобів вимірювань.
      Перелік дисциплін, на яких базується дана дисципліна: "Фізика", "Математика", "Теоретичні основи електротехніки", "Мікропроцесорна техніка", "Основи метрології і електровимірювальна техніка".     Перелік дисциплін, які забезпечує дана дисципліна: "Основи наукових досліджень", "Моделювання складних систем".

  Промислова електроніка
      Промислова електроніка є однією із важливих загальнотехнічних дисци-плін електротехнічного профілю, що вивчає електронні прилади і їх практичне застосування в системах контролю та обробки інформації.
      Метою дисципліни є створення у студентів інформаційної бази, що за-безпечує знання типів напівпровідникових та електронних приладів, їхню стру-ктуру та принципи дії, а також функціональні можливості та характеристики при застосуванні в генеруючих, підсилюючих, стабілізуючих, перетворюваль-них та інших пристроях.
      Одним з найголовніших завдань дисципліни є засвоєння студентами ос-нов алгебри логіки та вивчення елементної бази, що забезпечує виконання логі-чних операцій в цифрових та аналогових пристроях.
      Дисципліна базується на електротехнічних розділах фізики, теоретичних основах електротехніки, вищій математиці. Особливе значення для засвоєння дисципліни мають розділи перехідних процесів, нелінійної електротехніки, гармонічного аналізу та теорії диференційних рівнянь. Важливим є також фунда-ментальні фізичні поняття теорії теплових процесів та тепломасообміну.
      Дисципліна забезпечує вивчення таких дисциплін: "Перетворювальна техніка"; "Електропривод"; "Релейний захист"; "Електрообладнання станцій".
  Перетворювальна техніка
      Дисципліна "Перетворювальна техніка" є професійно орієнтованою дисциплі-ною, зміст якої полягає у вивченні типів перетворювачів електричної енергії, їх особли-востей, принципу дії та областей застосування в електроенергетиці.
      Метою курсу є створення у студентів інформаційної бази стосовно характе-рних особливостей перетворювачів, їх функціональних можливостей та способів засто-сування перетворювальних пристроїв в різних виробничих галузях.
      Перелік дисциплін, на яких базується курс " Перетворювальна техніка": "Фізика", "Математика" "Теоретична електротехніка", "Промислова електроніка", "Електричні машини та апарати".
      Перелік дисциплін, які забезпечує курс " Перетворювальна техніка": "Типовий електропривод", "Електропостачання", "Автоматизований електропривод", "Релейний захист", "Електротехнологічні установки та пристрої".

  Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів
      Дисципліна "Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів" (СПАЕП) є загальнотехнічною дисципліною, зміст якої полягає у вивченні принци-пових схем та роботи пристроїв перетворювальної техніки різного типу, призначених для регулювання струму, напруги та частоти на затискачах споживачів елект-ричної енергії. Вивчення курсу СПАЕП дозволяє майбутнім спеціалістам більш ши-роко застосовувати в електроенергетиці та електромеханіці останні досягнення в га-лузі енергетичної електроніки.
      Метою дисципліни є створення у студентів інформаційної бази стосовно ха-рактерних особливостей перетворювачів, їх функціональних можливостей та способів застосування перетворювальних пристроїв як регульованих вторинних джерел живлення в системі автоматизованого електроприводу постійного та змінно-го струмів.
      Перелік дисциплін, на яких базується курс "Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів": фізика, електротехніка, теоретична електротехніка, електроніка та мікросхемотехніка, електричні вимірювання.
      Перелік дисциплін, які забезпечує курс "Силові перетворювачі автоматизованих електроприводів": теорія електроприводу, системи керування електроприводами, автоматизований електропривод типових виробничих механізмів, динаміка механізмів роботів та їх системи керування, автоматизація технологічних процесів, устаткувань та комплексів, спеціальні системи керування електроприводами.

  Електричні та конструкційні матеріали
      Метою дисципліни є ознайомлення майбутніх спеціалістів-метрологів з основними електричними, магнітними, тепловими та механічними влас-тивостями електротехнічних матеріалів, їх характеристиками та практич-ним використанням в вимірювальній техніці.
      Важливим завданням дисципліни є розвиток творчих здібностей сту-дентів, їх уміння реалізувати свої знання при розв'язуванні практичних за-дач під час проведення лабораторних робіт.
      Дисципліна базується на вивчених раніше студентами таких дисцип-лінах: "Фізика", "Вища математика", "Загальна електротехніка", "Теорія електричних сигналів і кіл ", "Основи електроніки".
      Дана дисципліна забезпечує такі дисципліни: "Основи метрології та вимірювальна техніка", "Аналогові та цифрові вимірювальні прилади", "Вимірювальні перетворювачі".